Samenwoners opgelet !

Mocht u denken dat u, als u tijdens het samenwonen een flink bedrag hebt geïnvesteerd in bijvoorbeeld de gezamenlijk woning, dit bedrag weer terugkrijgt als u uit elkaar gaat, dan is dat niet (altijd) juist. In een uitspraak van de Hoge Raad van 10 mei 2019 kreeg men de deksel op de neus.

De feiten waren aldus: in casu betrof het een samenwonende man en vrouw, die ruim vier jaar ongehuwd hebben samengewoond en samen een zoon (geb. in 2008) hebben. Zij hebben geen schriftelijke samenlevingscontract met elkaar gesloten. Kort voordat partijen zijn gaan samenwonen (eind 2007 of begin 2008) heeft de man een huis gekocht, dat alleen op zijn naam staat. In 2011 werd de woning van de man ingrijpend verbouwd. De kosten van deze verbouwing heeft de vrouw (dan wel de moeder van de vrouw) betaald. Een deel van de rekeningen van de verbouwers werd rechtstreeks door de moeder voldaan, een deel door de vrouw zelf.

Als de relatie van partijen wordt beëindigd, vordert de vrouw teruggave van de bedragen die door haar c.q. haar moeder voor de verbouwing zijn betaald. Partijen blijken geen afspraken te hebben gemaakt waarop die vordering kan worden gebaseerd. Het bedrag van de vordering van de vrouw bedraagt ca. € 77.000. De vrouw vorderde een vergoeding. De Hoge Raad oordeelt dat het niet mogelijk is om op grond van wettelijke regels die gelden voor gehuwden aan te nemen dat er ook sprake is van een vergoedingsrecht tussen (ex-)samenwoners. Van ongerechtvaardigde verrijking is evenmin sprake, nu de man zelf – vanwege zijn financiële positie – de verbouwing niet had kunnen betalen en ook de kosten hiervan niet aan zijn (ex-)partner kon terugbetalen. Ook een eventueel beroep van de vrouw op grond van de uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeiend vergoedingsrecht jegens de man ex art. 6:2 lid 1 BW zou haar niet gebaat hebben, want daartoe had zij bijzondere feiten en omstandigheden moeten stellen, aldus de Hoge Raad.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *