Ik wil scheiden met huwelijkse voorwaarden

Bij een scheiding ontvlechten mensen twee levens. Ook hun geld en bezittingen zijn vaak met elkaar verweven. Een scheiding kan bij mensen die onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, overzichtelijk zijn. Maar het kan ook ingewikkeld zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld wanneer partners tussendoor niet jaarlijks hebben verrekend met elkaar terwijl dat wel in hun huwelijkse voorwaarden staat?

Bij een huwelijk kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opmaken, bij een geregistreerd partnerschap spreekt men van partnerschapsvoorwaarden. Een aantal vormen van huwelijkse voorwaarden komt vaak voor. Zo is er de zogenoemde koude uitsluiting. Waar getrouwde mensen bij gemeenschap van goederen alles met elkaar moeten delen, bestaat er bij koude uitsluiting tussen de partners geen enkele gemeenschap van goederen. Alleen de kosten van de huishouding zijn gezamenlijk. Na een scheiding verdelen partners niets. Een tussenweg is de ‘beperkte gemeenschap’. Bij deze variant bestaat er een privédeel voor één of beide partners en een gemeenschappelijk deel van beide partners, bijvoorbeeld een gezamenlijk huis. Partners verdelen bij een scheiding alleen het gemeenschappelijke deel.

Verrekenstelsels: twee soorten

Partners nemen vaak een verrekenbeding op in hun huwelijkse voorwaarden. Een verrekenbeding is een soort verzachting van de huwelijkse voorwaarden. Het maakt de financiële verschillen tussen partners gelijker. Er zijn twee soorten: periodieke verrekenbedingen en finale verrekenbedingen.
Bij een periodiek verrekenbeding verdelen partners hun inkomsten uit arbeid regelmatig. Ze doen dat bijvoorbeeld aan het einde van elk jaar. Bij een finaal verrekenbeding werkt het zoals bij een huwelijk in gemeenschap van goederen: pas aan het eind van het huwelijk, dus bij scheiding, krijgt ieder de helft van het aanwezige vermogen. U kunt in uw huwelijkse voorwaarden opnemen dat een aantal zaken buiten deze verrekening blijven, zoals het vermogen dat u voor het huwelijk al had of zoals een erfenis die u heeft ontvangen.

Ondernemers en het verdelen van een bedrijf

In het beste geval zijn ondernemers getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Op die manier houden getrouwde ondernemers bedrijfsmatige inkomsten (maar ook schulden) gescheiden van hun privévermogen. Zo staat het huis vaak op naam van de echtgeno(o)t(e) die geen ondernemer is. Een ander voordeel van huwelijkse voorwaarden is dat deze bij een scheiding de verdeling van een bedrijf duidelijker maken. Bij koude uitsluiting hoeft het bedrijf niet verdeeld / verrekend te worden en behoudt een ondernemer na een scheiding zijn hele bedrijf, inclusief vastgoed, schulden en aandelen. Dat geldt vaak ook wanneer in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is afgesproken, tenzij partners dat niet hebben uitgevoerd.
In dat geval treedt het finaal verrekenbeding in werking. Dat betekent in veel gevallen: ieder krijgt de helft. Dat geldt dan ook voor de aandelen van een bedrijf. Het maakt dan niet uit op wiens naam ze staan. Meestal houdt de ondernemende partner het bedrijf en dus ook de aandelen. Hij betaalt de ander dan een vergoeding voor de helft van de aandelen. Wettelijk gezien ‘verkoopt’ de aandeelhouder de helft van zijn aandelen aan de ander. Daarbij komt belastingheffing kijken. Die kan onder strikte voorwaarden worden doorgeschoven. Zo moet de verdeling plaatsvinden binnen twee jaar na de ontbinding van het huwelijk. Een gespecialiseerde vFAS advocaat kan u hierover adviseren.

Schulden: soms van beide partners

Partners die onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, hebben soms een gezamenlijke schuld. Bijvoorbeeld als ze samen een woning hebben. De woning valt dan onder hun ‘beperkte gemeenschap’. Na een scheiding blijven beide partners allebei verantwoordelijk voor de schuld die overblijft.

Eigen huis: wie is de eigenaar?

Over een eigen huis staan vaak duidelijke afspraken in de huwelijkse voorwaarden. De ene partner is bijvoorbeeld voor zestig procent eigenaar van het huis. Hij krijgt dan ook bij een scheiding zestig procent van de (over)waarde van het huis. Als er sprake is van een overwaarde of een onderwaarde, verdelen mensen deze bij een scheiding naar de afgesproken verhouding.

Gezamenlijke bankrekeningen en saldi

Partners met huwelijkse voorwaarden hebben soms samen één of meerdere bankrekeningen. Die kunnen ze bij een scheiding opzeggen of (tijdelijk) voortzetten. Dat kan een goed idee zijn als partners nog gezamenlijke kosten of inkomsten hebben, zoals een hypotheek of kinderbijslag. Automatische incasso’s en periodieke overboekingen moeten ze uiteraard in overleg stopzetten. Een derde mogelijkheid is dat een van de ex-partners de rekening op zijn of haar naam laat overschrijven.

Verzekeringen verdelen

Partners met huwelijkse voorwaarden moeten ook stilstaan bij verzekeringen die hen beiden aangaan. Een voorbeeld is de woonhuis- en inboedelverzekering of de uitvaart- en overlijdensrisicoverzekering: kunnen de verzekeringen aan een van de ex-partners worden toegewezen, moet er worden verrekend, wie krijgt het geld dat vrijkomt bij overlijden?

Peildatum om waarde te berekenen

Ook al zijn partners onder huwelijkse voorwaarden gehuwd, bij een scheiding blijven er dus toch vaak voldoende zaken over om te verdelen. De waarde van het bezit dat ex-partners moeten verdelen bij scheiding, berekenen ze op de peildatum, tenzij ze samen met hun advocaat of mediator een andere datum afspreken. Normaal gesproken is de peildatum de dag waarop het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Schulden, erfenissen en andere inkomsten na die datum tellen niet mee.
Om de waarde te bepalen van alle zaken die verdeeld moeten worden, moeten de partners eerst een overzicht maken. Daarna maken ze een verdeling, al dan niet onder begeleiding van een mediator of advocaat.

Huwelijkse voorwaarden en scheiden in 4 stappen: 

Stap 1: Maak een overzicht

Maak een overzicht van alles wat u moet verdelen. Verknochte goederen, zoals uw kleding, persoonlijke sieraden of smartengeld als gevolg van een ongeval, tellen meestal niet mee. Ook een erfenis of schenking met uitsluitingsclausules vallen meestal buiten de verdeling. Het is echter aan te raden dit soort zaken wel op te nemen in het overzicht en hier duidelijke afspraken over te maken, zodat de uiteindelijke verdeling volledig is. 

Stap 2: Bedenk een verdeling

Zorg dat u allebei een exemplaar van de lijst hebt. Mensen bepalen het beste eerst afzonderlijk van elkaar wat ze graag willen hebben. Leg de lijsten naast elkaar en bekijk vervolgens wat u allebei wilt hebben. Over die zaken onderhandelt u. Dat gaat het beste als partners elkaar over en weer iets gunnen. Een mediator kan daarbij helpen. Komen ex-partners er niet uit, dan bepaalt de rechter een verdeling aan de hand van de financiële waarde van de inboedel.

Stap 3: Bepaal de waarde

Vervolgens zetten mensen achter elk item op de lijst een prijs. Is de oorspronkelijke prijs onbekend, dan nemen ze de prijs van een vergelijkbaar tweedehands product als richtlijn. Voor elke partner volgt een afzonderlijke optelsom. Het is de bedoeling dat het eindbedrag dat beide partners ontvangen volgens de lijst, ongeveer even hoog is. Als dat niet zo is, zijn er twee oplossingen. De partner met het minst hoge bedrag krijgt bijvoorbeeld wat meer inboedel. Wat ook kan: de partner die meer krijgt dan de ander, betaalt de helft van het verschil aan de ander om uiteindelijk gelijk over te steken.

Stap 4: Definitieve verdeling

Tot slot leggen mensen de gemaakte verdeling vast in een echtscheidingsconvenant. De rechter moet dat goedkeuren. Daarna verdelen ze de spullen definitief.

(bron: www.verder-online.nl)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *